Celastraceae
Elaeodendron zeyheri
Gymnosporia linearis