Syllabus

English

Afrikaans

Animal production Diereproduksie
Agricultural Management Landboubestuur
Crops and Pastures Gewasproduksie en Weiding
Agricultural Technical Services Landboutegniese dienste

 

 

DEPARTMENT  :  ANIMAL PRODUCTION


 

 


TEL111   Animal Breeding I   (10 credits)


TEL241   Animal Breeding II   (10 credits)


TEL370   Animal Breeding III  (20 credits)


VOEIII   Animal Nutrition I   (10 credits)


VOE241   Animal Nutrition II   (10 credits)


VOE350   Animal Nutrition III  (10 credits)


KTW111   Small Stock Production IA   (10 credits)


KTA121   Small Stock Production IB   (10 credits)


KTB121  Small Stock Production IC  (10 credits)


KTB131   Small Stock Production IIB   (10 credits)


KTW231   Small Stock Production IIA   (10 credits)


KTA241   Small Stock Production IIC   (10 credits)


KPW120   Small Stock Practical IA   (10 credits)


KPS120  Small Stock Practical IB   (10 credits)


KPA230   Small Stock Practical IC   (10 credits)


KPB240   Small Stock Practical ID   (10 credits)


KPV230   Small Stock Practical IE   (5 credits)


KPV240   Small Stock Practical IF   (5 credits)


KPW230  Small Stock Practical IIA   (10 credits)


KPS270   Small Stock Practical IIB   (10 credits)


DGE111 & 121   Animal Health IA   (10 credits)  & Animal Health IB   (10 credits)


 


DGE231   Animal Health IIB   (10 credits)


GVV231   Large Stock Production IA   (10 credits)


GVM231   Large Stock Production IB   (10 credits) 


GVP231   Large Stock Production IC (10 credits)


VVW370   Meat Processing I   (10 credits)


SVW370   Dairy Processing I   (10 credits)


DPD370   Animal Production IIIA   (30 credits)


DPP350   Animal Production Practical IIIA   (10 credits) and DPP360  Animal Production IIIB  (10 credits)


 

[Top]


DEPARTMENT  :  AGRICULTURAL MANAGEMENT


PBS111   Peronnel Management I   (10 credits)


LBR231   Agricultural Law Studies I   (10 credits)


LBV351  &  LBV361   Agricultural Extension IA & IB   (20 credits)


LBS111   Agricultural Management IA   (10 credits)


LBS121   Agricultural Management IB   (10 credits)


LBS231   Agricultural Management IIA   (7.5 credits)


LBS241   Agricultural Management IIB   (10 credits)


LBS370   Agricultural Management  IIIA   (30 credits)


LBE370   Agricultural Management IIIB   (10 credits)


RKG110, 120, 230, 240, 350 + 360   Computer Use I & II  (5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 credits)


[Top]

 

 

DEPARTMENT  : PASTURES AND CROPS


VBS121   Veld Management I   (10 credits)


VBS231   Veld Management IIA   (10 credits)


VBS241  Veld Management IIB  (10 credits)


OMG351   Environmental Management IIIA   (10 credits)


WBR361   Game Farming I   (10 credits)


GRK111   Soil Science I   (10 credits)


PLK111   Botany I   (10 credits)


GWP121   Crop Production IA   (10 credits)


GWA241   Crop Production IIA   (10 credits)


GWB241   Crop Production IIB   (10 credits)


[Top]

 

 

DEPARTMENT  :  AGRICULTURAL TECHNICAL SERVICES


ATS110   Agricultural Technical Services IA   (15 credits)

(A) Construction:  Theory and practicalsBuilding plans and specifications, planning of the homestead, selection of building site, basic building materials, foundations, walls, roof, paint work, quantification of building material.

(B) Mechanics:  Theory and practicals:  Power, internal combustion engines, cooling systems, electrical ignition systems, power transmission mechanisms, lubricating systems, fuel systems, transmission systems, hydraulic systems, three-point linkage and power outlet points.

(C) WeldingTheory and practicals:  Arc welding theory, basic principles, metals, arc welding techniques.

(D) Farm fencesFence heights, fencing, poles, gates and the erection of fences.


END110   Agricultural Technical Services IB  (15 credits)

(A) ElectricityAction of electrical apparatus, electrical motors in practice, safety.

(B) WindmillsMaintenance and operation.

(C) Leveling:  Basic principles, dumpy leveling.  Farm dams and soil conservation structures:  Types of storage dams, storage dams as a soil conservation measure, prerequisites for irrigation and stock water dams, the quality and suitability of building materials, building costs, natural losses of stored water, catchment and run-off, design requirements, contours, small barriers, reclamation of bare patches.

(D) Gas weldingTheory and practicals:  Basic theory, gas welding apparatus, safety, metals, gas welding techniques.

(E) Implements:  Basic operation and use of different implements.


 [Top]

 

DEPARTEMENT  :  DIEREPRODUKSIE


 

 


TEL111   Diereteling I   (10 krediete)


TEL241   Diereteling II   (10 krediete)


TEL370   Toegepaste Teling III  (20 krediete)


VOEIII   Dierevoeding I   (10 krediete)


VOE241   Dierevoeding II   (10 krediete)


VOE350   Dierevoeding III  (10 krediete)


KTW111   Kleinveeproduksie IA   (10 krediete)


KTA121   Kleinveeproduksie IB   (10 krediete)


KTB121   Kleinveeproduksie IC   (10 krediete)


KTW231   Kleinveeproduksie IIA   (10 krediete)


KTA241   Kleinveeproduksie IIC   (10 krediete)


KPW120   Kleinveeprakties IA   (10 krediete)


KPS120  Kleinveeprakties IB   (10 krediete)


KPA230   Kleinveeprakties IC   (10 krediete)


KPB240   Kleinveeprakties ID   (10 krediete)


KPV230   Kleinveeprakties IE   (5 krediete)


KPV240   Kleinveeprakties IF   (5 krediete)


KPW230  Kleinveeprakties IIA   (10 krediete)


KPS270   Kleinveeprakties IIB   (10 krediete)


 


DGE111 & 121   Dieregesondheid IA   (10 krediete)  & Dieregesondheid IB   (10 krediete)


DGE231   Dieregesondheid IIB   (10 krediete)


GVV231   Grootveeproduksie IA   (10 krediete)


GVM231   Grootveeproduksie IB   (10 krediete)


GVP231   Grootveeproduksie IC   (10 krediete)


VVW370   Vleisverwerking I   (10 krediete)


SVW370   Suiwelverwerking I   (10 krediete)


DPD370   Diereproduksie IIIA   (30 krediete)

o opleidingseenhede waar studente opleiding alreeds verwerf, kan uitvoer in die praktyk en oefening kry in die bestuur van die boerdery-eenhede.

o kennis opgedoen in die eerste twee jaar van opleiding (teoreties en prakties) te integreer en toe te pas op ’n werklike boerdery situasie.

o om studente in groepe die verantwoordelikheid te gee om kleinskaalse produksie-eenhede te bestuur.

Drakrag van die veld evalueer, weidingstelsel beplan, doseer-, dip- en entprogramme opstel, teelbeleid beplan, algemene bestuursprogram beplan, ekonomiese bestuursprogram beplan, voervloeiprogram opstel, kontantvloeiprogram opstel, die verskillende program implementer, evaluasie maak van die boerdery-eenheid aan die einde van elke program, die verskillende dele integreer in een finale verslag aan die einde van die jaar.


DPP350   Diereproduksie Prakties IIIA   (10 krediete) en DPP360  Diereproduksie Prakties IIIB  (10 krediete)


[Bo]

 


DEPARTEMENT  :  LANDBOUBESTUUR


PBS121   Personeelbestuur I   (10 krediete)


LBR231   Landboureg I   (10 krediete)


LBV351  &  LBV361   Landbouvoorligting IA & IB   (20 krediete)


LBS111   Landboubestuur IA   (10 krediete)


LBS121   Landboubestuur IB   (10 krediete)


LBS231   Landboubestuur IIA   (10 krediete)


LBS241   Landboubestuur IIB   (10 krediete)


LBS370   Landboubestuur IIIA   (30 krediete)


LBE370   Landboubestuur IIIB   (10 krediete)


RKG110, 120, 230, 240, 350 + 360   Rekenaargebruik I & II  (5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 krediete)


[Bo]

 

DEPARTEMENT  :  GEWASSE EN WEIDING


VBS121   Veldbestuur I   (10 krediete)


VBS231   Veldbestuur IIA   (10 krediete)


VBS241   Veldbestuur IIB  (10 krediete)


OMG351   Omgewingsbestuur IIIA   (10 krediete)


OMG361   Omgewingsbestuur IIIB   (10 krediete)


WBR361   Wildboerdery I   (10 krediete)


GRK111   Grondkunde I   (10 krediete)


PLK111   Plantkunde I   (10 krediete)


GWP121   Gewasproduksie IA   (10 krediete)


GWA241   Gewasproduksie IIA   (10 krediete)


GWB241   Gewasproduksie IIB   (10 krediete)


 

[Bo]

 


DEPARTEMENT  :  LANDBOU TEGNIESE DIENSTE


ATS110   Landbou Tegniese Dienste IA  (15 krediete)

(A)        PlaaskonstruksiesBouplanne en spesifikasies, plaaswerfbeplanning, keuse van bouterreine, basiese boumateriaal, fondamente, vloere, mure, dakke, verfwerk, hoeveelheids-berekening van boumateriaal.

(B)        MotorwerktuigkundeDrywing, binnebrand enjins, verkoelingsisteme, elektriese ontsteking-sisteme, kragoorbring meganismes, trekkers, smeringsisteme, brandstofsisteme, transmissie-sisteme, hidroliese sisteem, driepuntkoppeling en kragleweringspunte.

(C)        Sweis- en metaalwerkBoogsweisteorie, basiese boogsweiswerke, metale sweistoestelle en sweistegnieke.

(D)        PlaasheiningsHeininghoogte, berading, pale en sparre, hekke en oprigting van heinings.


ATS120  Landbou Tegniese Dienste IB  (15 krediete)

(A)    ElektrisiteitWerking van elektriese apparate, elektriese motors in die praktyk, veiligheid.

(B)    WindpompeOnderhoud

(C)    PlaaskonstruksiesWaterpasmeting:  Basiese begrippe, waterpasmeting, Plaasdamme en grondbewaringstrukture:  Doel van damme, tipes opgaardamme, opgaar-damme as grondbe-waringsmaatreëls, voorvereistes vir opgaardamme vir besproeiing en veesuipings, die gehalte en beskikbaarheid van boumateriaal en die boukoste, natuurlike verliese van gestoor-de water, opvanggebied en afloop, klein versperrings en erosie en die herwinning van kaalkolle.

(D)    Gassweis en metaalwerkBasiese teorie, gassweistoestelle, veiligheid, metale, gassweis-tegnieke.

(E)    Implemente:  Basiese gebruike en aanwending van verskillende implemente.


[Bo]