AKADEMIESE   RELS   VIR   DIE   DIPLOMA   IN   LANDBOU

 

LANDBOUKOLLEGE   GROOTFONTEIN

 

JANUARIE 2012

 

AKADEMIESE RELS VIR DIE  DIPLOMA IN LANDBOU

 

 

1.             WOORDBEPALING

 

                In hierdie rels, tensy die samehang anders blyk, beteken:

 

1.1                Wet die Wet op die Hor Onderwys Kwaliteits Raad, (Wet No 101 van 1997).

 

1.2          Kollege die Landboukollege Grootfontein as deel van die Grootfontein Landbou-ontwikkelings-instituut geadministreer deur die Departement van Landbou Bosbou en Visserye.

 

1.3          Kollegehoof die hoof van die Kollege soos deur die Departement van Landbou Boshou en Visserye aangestel.

 

1.4          Onderrigaanbieding die leerstof soos beskryf in die leerplan wat as eenheid aangebied en eksamineer word oor n gespesifiseerde tydperk.

 

1.5          Onderrigprogram die gespesialiseerdie studierigting waarvoor, na suksesvolle voltooing van n voorgeskrewe leergang, n Diploma/Hor Sertifikaat toegeken word.

 

1.6          Leerplan die leerstof wat vir n bepaalde onderrigaanbieding voorgeskryf word.

 

1.7          Diploma Uittreevlak die uittreevlak na voltooing van die finale jaar van die driejaar onderrigprogram (600 krediete).

 

1.8          Eksamen die skriftelike, praktiese of mondelinge evaluering en/of klaswerk soos deur die Kollege, in ooreenstemming met die rels en prosedures vir eksamens, vereis word.

 

1.9          Semesterpunt die saamgestelde punt deur n student verwerf met evaluasie van die onderrigaanbieding deur klastoetse, taakopdragte, verslae, praktiese werk en/of enige ander vorm van klaswerk soos wat vereis mag word.

 

1.10        Eksamenpunt die punt wat behaal word in die finale eksamen van n onderrigaanbieding, wat na voltooiing van die voorgeskrewe leerplan vir n onderrigaanbieding, afgeneem word, of wat op grond van deurlopende evaluering behaal is.   In laasgenoemde geval sal die predikaat en die eksamenpunt dieselfde wees.

 

1.11        Finale Punt die gesamentlike punt bereken as die rekenkundige gemiddelde van die semesterpunt en die eksamenpunt.

 

1.12        Krediete die gewigte wat vir n onderrigaanbieding toegeken word en wat met die lesingbelading van die spesifieke onderrigaanbieding verband hou. 1 Krediet is gelyk aan 10 blootstellingsure.

 

1.13        Deurlopende evaluering die deurlopende formele evaluering van n student se akademiese vordering gedurende die duur van n onderrigaanbieding, waar evaluering op die basis van projekte, werksopdrage en/of ander tipe werk plaasvind omdat die evaluasie deur normale klastoetse, praktika en n finale eksamen onvoldoende en/of weens die spesifieke aard van die onderrigmetode vir n onderrigaanbieding nie toepaslik is nie.  Geen aanvullende- of hereksamen sal toegestaan word in n onderrigaanbieding wat deurlopend gevalueer word nie.

 

1.14        Kodes die kodes waardeur n onderrigaanbieding gedentifiseer word, en wat uit drie letters en drie syfers bestaan.   Die drie letters dui die titel van die onderrigaanbieding aan.   Die drie syfers dui die volgende aan:

Die eerste syfer gee die studiejaar waarin die onderrigaanbieding aangebied word, byvoorbeeld:

1 eerstejaar, 2 tweedejaar en  3 derdejaar.

 

Die tweede syfer dui die studiesemester aan, naamlik 1 tot 6, waarin die onderrigaanbieding normaalweg aangebied word.   Die syfer 7 dui aan dat die betrokke onderrigaanbieding oor twee semesters aangebied word.

 

                Die derde syfer verwys na die metode van evaluering, naamlik:

 

1" - dui aan dat die evaluering op basis van klastoetse/praktika en n finale eksamen plaasvind

            0" - dui aan dat deurlopende evaluering gedoen word.

                       

 

2              ONDERRIGPROGRAMME   WAT   AANGEBIED   WORD

 

                Die volgende onderrigprogramme word aangebied:

 

         Diploma in Landbou (Dip. Agric.)

 

 

 

3              TOELATINGSVEREISTES

 

3.1               Om tot die Diploma in Landbou onderrigprogram toegelaat te word moet n kandidaat beskik oor n Nasionale Sertifikaat of sodanige kwalifikasie wat die Kollege as gelykwaardig erken.

 

3.2                Die verdere keuring van kandidate mag geskied in ooreenstemming met enige ander kriteria en volgens

sodanige prosedures soos die Kollege mag voorskryf.

 

3.4           Erkenning sal gegee word aan toepaslike vooraf verwerfde opleiding.

 

 

 

4              RELS   VIR   ONDERRIGPROGRAMME

 

4.1          Die rels het betrekking het op die Diploma onderrigprogram.

 

4.2               Die Kollege sal by magte wees om, onderhewig aan die bepalings van die Wet en in ooreenstemming met die vereistes van die Hor Onderwys Kwaliteits Raad (HEQC), rels vir onderrigprogramme by die Kollege voor te skryf of te wysig.

 

 

 

5              RELS   VIR   DIE   DIPLOMA  IN   LANDBOU

 

5.1          Toelatingsvereistes

 

Om tot die Diploma in Landbou onderrigprogram toegelaat te word, moet n kandidaat voldoen aan die vereistes soos in rel 3 uiteengesit.

 

5.2           Duur en struktuur van die onderriggprogram

 

5.2.1          Die Diploma in Landbou sal toegeken word aan n kandidaat wat aan al die vereistes van die voorgeskrewe onderrigprogram, wat oor n tydperk van ten minste drie jaar van voltydse studie strek, voldoen het.   Met ander woorde na die verwerwing van 600 krediete.

 

 

5.2.3       DIE  ONDERRIGPROGRAM  VIR  DIE  DIPLOMA  IN   LANDBOU IS  AS  VOLG:

 

Studie

jaar

 

Sem

Onderrigprogram

 

Krediete

 

 

Kode

Titel

Inhoud

 

1

1

KTW 111

Kleinveeproduksie IA

Wolhistologie, fiesiese en chemise eienskappe

10

 

 

TEL 111

Diereteling I

Basiesie teling en genetiese beginsels

10

 

 

VOE 111

Dierevoeding I

 Basiese voeding

10

 

 

DGE 111

Dieregesondheid IA

Anatomie en fisiologie

10

 

 

LBS 111

Landboubestuur IA

Landboubestuur

10

 

 

PLK 111

Plantkunde I

Plantkunde

10

 

 

GRK 111

Grondkunde I

Grondfisika, chemie en biologie en vrugbaarheid

10

 

 

VBS 111

Veldbestuur I

Inleidende weidingkunde

10

 

 

AST 110

Landbou Tegniese Dienste IA

A: Boukunde en skrynwerk

B: Meganika

C: Boogsweis

D: Plaasheinings

15

 

 

RKG 110

Rekenaargebruik IA

Rekenaars en programme

5

 

 

 

 

 

100

1

2

KTA 121

Kleinveeproduksie IB

Angorabok teorie

10

 

 

KTB 121

Kleinveeproduksie IC

Inleiding tot Kleinveeproduksie

10

 

 

DGE 121

Dieregesondheid IB

Hantering van plaasdiere en basiese plaasoperasies

10

 

 

LBS 121

Landboubestuur IB

Landboubestuur

10

 

 

PBS 121

Personeelbestuur I

Kontrakte, pligte ensovoorts

10

 

 

GWP 121

Gewasproduksie I

Algemene gewasproduksie, pes en plaagbeheer

10

 

 

ATS 120

Landbou Tegniese Dienste IA

A: Elektriesetyd op die plaas

B: Windpompe

C: Plaasdamme, opmeting, grondbewaring

D:  Smeewerk & gassweis

E: Implemente

15

 

 

KPW 120

Kleinveeprakties IA

Wolklassering en skaapskeer

10

 

 

KPS 120

Kleinveeprakties IB

Skaapprakties

10

 

 

RKG 120

Rekenaargebruik IB

Rekenaars en programme

5

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

Studie

jaar

 

Sem

Onderrigprogram

 

Krediete

 

 

Kode

Titel

Inhoud

 

2

3

KTW 231

Kleinveeproduksie IIA

Wolverwerking, bemarking en tekstiel- vesels

10

 

 

DGE 231

Dieregesondheid II

Siektes: Simptome, bestuur en beheer

10

 

 

GVV 231

Grootveeproduksie IA

Vleisbeeste

10

 

 

LBS 231

Landboubestuur IIA

Landboubestuur

10

 

 

LBR 231

Landboureg I

Landouwette

10

 

 

VBS 231

Veldbestuur  IIA

Weidingkunde

10

 

 

KPA 230

Kleinveeprakties IC

Angorabokke

10

 

 

KPV 230

Kleinveeprakties IE

SA Vleismerino, Boerbok beoordeling, bestuur van skadveroorsakende diere,  Drakensberg beeste

5

 

 

KPW 230

Kleinveeprakties IIA

Wolklassering (registrasie)

10

 

 

KPS 270

Klein vee Prakties IIB

Merino ooie

5

 

 

RKG 230

Rekenaargebruik IC

Rekenaars en programme

5

 

 

Keurse:  (1 van die volgende):

 

 

GVM 231

Grootveeproduksie IC

Melkbeeste en melkwinning

10

 

 

GVP 241

Grootvee Produksie IC

Perdesorg en hantering, varke en volstruise

10

 

 

 

 

 

95

2

4

TEL 241

Diereteling II

Teling

10

 

 

VOE 241

Dierevoeding II

Voeding

10

 

 

KTV 241

Kleinveeproduksie IIB

Skaapbestuur

10

 

 

KTA 241

Kleinveeproduksie IIC

Angorabokke

10

 

 

LBS 241

Landboubestuur IIB

Landboubestuur

10

 

 

VBS 241

Veldbestuur IIB

Weiding

10

 

 

GWA 241

Gewasproduksie IIA

Aangeplante weidings

10

 

 

GWB 241

Gewasproduksie IIB

Besproeiing

10

 

 

KPB 240

Kleinveeprakties ID

Bokhaarklassering

10

 

 

KPV240

Kleinveeprakties IF

Jnr. Dorper  beoordelaarskursus en

Dohne Merino kursus

5

 

 

KPS 740

Kleinveeprakties IIB

Merinoramme

5

 

 

RKG 240

Rekenaargebruik ID

Rekenaars en programme

5

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

Studie

jaar

 

Sem

Onderrig program

 

Krediete

 

 

Kode

Titel

Inhoud

 

3

5

VOE 350

Dierevoeding III

Voerkraal proef en seminaar

10

 

 

DPD 370

Diereproduksie IIIA

Produksiestelsels

15

 

 

DPP 350

Diereproduksie  Prakties  IIIA

Grootveedragtigheidsondersoek,

Kleinvee KI, Senior Boerbok

10

 

 

LBS 370

Landboubestuur IIIA

Geheelplaasbeplanning

15

 

 

LBE 370

Landboubestuur IIIB

Entrepeneurskap

5

 

 

LBV 351

Landbouvoorligting IA

Landbouvoorligting

10

 

 

OMG 351

Omgewingsbestuur IIIA

Omgewingsbestuur

10

 

 

RKG 350

Rekenaargebruik IIA

Toegepaste programme

5

 

 

TEL 370

Diereteling III

Toegepaste teling en stoetbestuur

10

 

 

VVW 370

Vleisverwerking I

Vleisverwerking

5

 

 

SVW 370

Suiwelverwerking I

Suiwelverwerking

5

 

 

 

 

 

100

3

6

DPD 370

Diereproduksie IIIA

Produksiestelsel

15

 

 

DPP 360

Diereproduksie Prakties IIIB

Grootvee KI, Senior Dorper kursus

10

 

 

LBS 370

Landboubestuur IIIA

Geheelplaasbeplanning

20

 

 

LBE 370

Landboubestuur IIIB

Entrepeneurskap

10

 

 

LBV 361

Landbouvoorligting IB

Landbouvoorligting

10

 

 

RKG 360

Rekenaargebruik IIB

Toegepaste programme

5

 

 

TEL 370

Diereteling III

Toegepaste teling en stoetbestuur

10

 

 

WBR 361

Wildboerdery IB

Wildboerdery

10

 

 

VVW 370

Vleisverwerking I

Vleisverwerking

5

 

 

SVW 370

Suiwelverwerking I

Suiwelverwerking

5

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

200

 

 

 

5.2.5           VOORVEREISTES

 

 

VOORVEREISTE

VOORVEREISTE VIR

Kode

Onderrigaanbieding

Kode

Onderrigaanbieding

 

 

KTW 111

Kleinveeproduksie IA

 

KTW 231

KPW 120

KPW 230

 

 

Kleinveeproduksie IIA

Kleinveeprakties IA

Kleinveeprakties IIA

 

 

LBS 111

 

Landboubestuur IA

 

LBS 121

Landboubestuur IB

 

TEL 111

TEL 241

 

 

Diereteling I

Diereteling II

 

 

TEL 241

TEL 370

Diereteling II

Diereteling III

 

 

VOE111

 

Dierevoeding I

 

VOE241

Dierevoeding II

 

DGE 111

DGE 121

 

Dieregesondheid IA & B

DGE231

Dieregesondheid II

 

KPW120

 

Kleinveeprakties IA

 

KPW230

Kleinveeprakties IIA

 

KPS 120

 

Kleinveeprakties IB

 

KPS270

 

Kleinveeprakties IIB

 

LBS 231

 

Landboubestuur IIA

 

LBS 370

Landboubestuur IIIA

 

VOE 241

 

Dierevoeding II

 

VOE 350

Dierevoeding III

 

               

Nota:      Indien n student n onderrigaanbieding wat n voorvereiste is druip mag hy aangaan met die volgende onderrigaanbieding indien hy n semesterpunt van 40% behaal het.  (Hierdie rel het net betrekking tot studente wat in 2011 en vroer geregistreer het).

 

                n Student moet die voorvereiste onderrigaanbieding slaag (50%) alvorens hy/sy mag registreer vir die onderrigaanbieding waarvoor dit n voorvereiste is. 

 

 

 

5.3           OPEENVOLGING   VAN   ONDERRIGAANBIEDINGE  EN  VOORVEREISTES          

 

n Student sal nie toegelaat word om n onderrigaanbieding te volg alvorens die voorafgaande onderrigaanbieding wat as voorvereistes vir die betrokke onderrigaanbieding soos in die leerplan voorgeskryf word, geslaag is nie.  Dit word vereis dat die onderrigaanbiedinge voltooi word in die volgorde waarin dit in die program uiteengesit is.

 

5.4          OPLEIDING   BUITE   DIE   VOORGESKREWE   LEERGANG

 

Dit mag vereis word dat n student sodanige voorgeskrewe opleiding buite die voorgeskrewe leergang sal ondergaan en sodanige plekke buite die Kollege besoek vir opleiding soos deur die Kollege voorgeskryf mag word.

 

5.5          EKSAMENS

 

5.5.1      Eksaminering van onderrigaanbieding

 

Eksamens, soos deur die Kollege voorgeskryf, sal in elke  onderrigaanbieding afgeneem word.   Eksaminering geskied na goeddunke van die Kollege en kan deur skriftelike eksamenvraestelle, en/of praktika, klasopdragte, mondelinge eksaminering en/of enige ander vorm geskied soos deur die Kollege bepaal word.  Studentekaarte moet ten alle tye tydens eksaminering getoon word.

 

5.5.2       Beheer

 

Elke eksamen word onder beheer van die Kollege afgeneem.  Die Eksamenkomitee is die gesagliggaam wat oor die eksamens beheer uitoefen.

 

5.5.3       Moderators

 

Ten minste een eksterne moderator moet vir elke derde jaar vlak onderrigaanbieding van die Diploma uittreevlak aangestel word.   n Interne of eksterne moderator moet vir elke ander onderrigaanbieding anders as hierbo, aangestel word.  Moderators mag nie meer as drie agtereenvolgende jare vir dieselfde onderrigaanbieding aangestel word nie.

 

5.5.4       Bywoning

 

(a)           Dit word vereis dat n student ten minste 80% van die onderrigprogram moet bywoon om die program te voltooi tensy anders bepaal word volgens spesifieke voorskrifte.

 

(b)          n 80% klasbywoning is verpligtend vir beide teoretiese en praktiese klasse in alle ondderig- aanbiedinge ten einde toelating tot die eksamen te verkry.  Die versuim om 80% van die klasse by te woon sal lei tot n onvoltooide (druip) status vir daardie onderigaanbieding.  Geen student sal toegelaat word om afwesig te wees op die dag van n geskeduleerde toets of eksamen nie, behalwe in die geval van siekte of dood, soos in 5.5.4 (e) verduidelik.   Die student sal in geval van afwesigheid anders as siekte of dood, geen punte vir die toets of eksamen verwerf nie.   n Maksimum van drie toetsgeleenthede, waarvan die derde toets oor al die werk handel, bestaan in die geval van teoretiese onderrigaanbiedinge.  Studente mag gebruik maak van al drie toetsgeleenthede, maar n minimum van twee toetse is verpligtend.  Die twee toetse met die hoogste punte sal gebruik word vir die bereking van die semesterpunt.  Daar is geen spesiale, siekte of aanvullende toetse nie.

 

(c)           n Student moet ten minste 80% van die teoretiese- en 80% van die praktiese klasse bywoon in enige onderrigaanbieding wat deurlopend ge-evalueer word (onderrigaanbiedingkode wat met 0" eindig).    n Bywoningsyfer van minder as 80% sal lei tot n onvoltooide uitslag en die onderrigaanbieding sal in die volgende jaar herhaal moet word.

 

(d)           Verder mag vereis word dat n student aan sodanige bywoningsvereiste moet voldoen soos vir n spesifieke onderrigaanbieding voorgeskryf word.

(e)           n Student wat as gevolg van siekte of enige ander rede vir twee dae en langer gedurende n week van n onderrigaanbieding van klasse afwesig is, moet n behoorlike gestaafde mediese sertifikaat of voldoende behoorlik gestaafde rede voorl wat vir die Kollegehoof aanvaarbaar is.

 

(f)            In geval van ernstige siekte of n operasie waar die student vir n lang tydperk afwesig is nadat hy met die onderrigaanbieding begin het, kan daar n ooreenkoms met die dosent getref word dat hy/sy die klasse op n ooreengestemde tyd vir die student sal aanbied, mits die aard van die onderrigaanbieding dit toelaat.   Waar die student n onderrigaanbieding mis as gevolg van siekte of ander redes, moet hy/sy herregistreer vir die onderrigaanbieding wanneer dit weer aangebied word.

 

5.5.5       Amptelike afwesigheid van Kollege

 

Indien n student die Kollege verteenwoordig in erkende sportsoorte soos deur die Kollege gerel op interkollege-, provinsiale- of nasionale vlak sal daar aan hom/haar toestemming verleen word om amptelik afwesig van klasse te wees.   Dit sal nie van sy/haar  klasbywoning afgetrek word nie.   Indien dit op n toets- of eksamendag val kan n student die derde toets of spesiale eksamen skryf.

 

5.5.6       Toelating tot finale eksamens

 

n Student kwalifiseer om tot die eksamen in n onderrigaanbieding toegelaat te word, met die voorbehoud dat:

 

(a)           die student vir die onderrigaanbieding geregistreer het;

 

(b)            n predikaat van ten minste 40% behaal is;

 

(c)           aan die vereistes vir bywoning van (80%) lesings en praktika voldoen is en alle voorgeskrewe werkopdragte bevredigend voltooi is;

 

(d)          n Maksimum van drie toetsgeleenthede, waarvan die derde toets oor al die werk handel, bestaan in die geval van teoretiese onderrigaanbiedinge.  Studente mag gebruik maak van al drie toetsgeleenthede, maar n minimum van twee toetse is verpligtend.  Die twee toetse met die hoogste punte sal gebruik word vir die bereking van die semesterpunt.  Daar is geen spesiale, siekte of aanvullende toetse nie.

 

5.5.7       Slaagvereistes vir n onderrigaanbieding

 

                Ten einde n onderrigaanbiedingte slaag moet n student:

 

(a)           n Finale punt van ten minste 50% behaal.

 

(b)           n Subminimum van ten minste 40% in afsonderlike eksamenvraestelle van n onderrigaanbieding behaal, nieteenstaande of n finale punt van ten minste 50% of hor behaal is.

 

(c)           Die kortkursusse wat in die tweede en derde jaar aangebied word, word as een onderrigaanbieding byvoorbeeld KPV 240 bestaande uit die Dohne Merino kursus en die Junior Dorper kursus, maar in elke kort kursus moet n subminimum van 40% behaal word.  Die slaagsyfer vir die onderrigaanbieding bly 50%.

 

5.5.8       Slaagvereistes vir n semester en promovering tot n opvolgende semester

 

                (a)          n Student mag ses onderrig aanbiedinge per semester jaar druip anders word sy studies by hierdie Kollege opgeskort en moet daar heraansoek gedoen word vir registrasie in die volgende akademiese jaar.

 

(b)          n Student moet die voorgeskrewe aantal krediete behaal voordat n kwalifikasie aan hom/haar toegeken sal word (600 krediete vir die Diploma).   Die onderrigaanbiedinge moet binne twee jaar per studiejaar afgehandel word.   Hy/sy mag nie met n onderrigaanbieding aangaan alvorens al die voorvereistes vir daardie onderrigaanbieding nagekom is nie.

Dit word verder vereis dat die onderrigaanbiedingevoltooi word in die volgorde waarin dit in die program uiteengesit is.

 

5.5.9        Aanvullende eksamens

 

n Student wat n finale punt gedruip het, kan tot n aanvullende eksamen toegelaat word, met die voorbehoud dat:

                               

(a)           n Predikaat van 55% of n finale punt of n eksamenpunt van ten minste 45% behaal is.

 

(b)             Slegs een aanvullende eksamen sal in n spesifieke onderrigaanbieding toegelaat word.

Geen aanvullende eksamen sal toegelaat word in onderrigaanbiedinge wat op die basis van deurlopende  evaluering, eksamineer word nie.

 

(c)             Aanvullende eksamens moet binne tien dae na bekendmaking van die uitslae afgel word.

 

5.5.10       Her-eksamen

 

(a)       n Student wat nie meer as twee onderrigaanbiedinge in die eerste twee jaar gedruip het nie, kan tot n her-eksamen toegelaat word, ten einde in staat gestel te word om tot die volgende studiejaar toegelaat te word, mits n semesterpunt behaal is.  (2012).

 

(b)            n Student wat in die finale jaar op n uittreevlak nie meer as drie onderrigaanbiedinge gedruip

het nie, en wat die enigste uitstaande onderrigaanbiedinge is om die onderrigprogram te voltooi, kan tot her-eksemens in sodanige onderrigaanbiedinge toegelaat word, ten einde die studieprogram te kan voltooi, mits n predikaat behaal is.

                               

(c)           Die bepaling van rel 5.5.9 sal nie geld nie en aanvullende eksamens sal nie toegelaat  word in die geval van her-eksamens nie.

 

(d)           Die bepalings van rel 5.5.6 sal van toepassing wees op her-eksamens.

               

(e)           Geen her-eksamens sal toegelaat word in onderrigaanbiedinge wat by wyse van deurlopende evaluasie eksamineer word nie.

                                               

5.5.11     Spesiale eksamens

 

(a)           n Spesiale eksamen kan toegestaan word in gevalle waar n student verhinder is om n eksamen af te l:                                                                   

 

(i)            as gevolg van siekte op die dag van die eksamen of onmiddelik daarvoor, mits n mediese sertifikaat binne 72 uur na aanvang van die siekte van n geregistreerde mediese praktisyn voorgel word, wat die aard en duur van die siekte-toestand beskryf en waarin verklaar word dat dit weens gesondheidsredes onmoontlik is vir die student om eksamen te skryf, of

 

(ii)           as gevolg van omstandighede soos ernstige siekte of die dood van naby familie (soos deur die Kollegehoof ondersoek en besluit) of ander omstandighede soos deur die Kollegehoof geregverdig, mits bevredigende getuienis, voorgel word.

 

(iii)          indien n student die Kollege verteenwoordig in erkende sportsoorte soos deur die Kollege gerel op interkollege-, provinsiale- of nasionale vlak.         

 

(b)           n Siektebewys-eksamen sal nie toegestaan word tensy skriftelike toestemming vir afwesigheid van die eksamen voor, of op die dag van die eksamen van die Kollegehoof verkry is nie.

 

(c)           Geen spesiale eksamen sal toegelaat word nadat n kandidaat reeds die voorgeskrewe eksamen vir n onderrigaanbieding afgel het nie.

               

5.5.12     Eksamen slaagklasse

 

(a)          Die gemiddelde punte van al die onderrigaanbiedinge word bereken om die slaagklas vir n  diploma te bepaal.

 

(b)           n Diploma word toegeken:

 

(i)            met onderskeiding, aan n student wat n gesamentlike gemiddeld van ten minste 80% vir die volle duur van die onderrigprogram gehandhaaf het;

 

(ii)                 in die eerste klas as n gesamentlike gemiddeld van tussen 70 en 79% behaal is.

 

( c)          n onderrigaanbieding word met onderskeiding geslaag as n finale punt van ten minste 80% behaal word.

 

5.5.13       Eksamenrels

 

(a)           Eksamenrels is van toepassing by alle vorme van eksaminering insluitende teoretiese en praktiese toetse, klasopdragte, verslae en take, of enige sodanige werk wat vir die doel voorgeskryf word.

 

(b)           Enige student wat skuldig bevind word aan n oortreding van die eksamenrels stel homself bloot aan permanente skorsing as n student van die Kollege of sodanige tugmaatrels soos wat die Kollege doenlik ag.   

 

 

5.5.14       Aansoek om hermerk van n eksamenvraestel

 

n Student mag aansoek doen vir die hermerk van n vraestel

 

(a)                 Die kandidaat moet skriftelik binne drie dae na bekendmaking van die gemodereerde punte by die Eksamenbeampte aansoek doen vir n hermerk.

 

(b)                Aansoek vir hermerk kan slegs in die geval van n teoretiese finale eksamen gedoen word.

 

(c)               Die hermerk is onderhewig aan die betaling van die hermerk tarief.  Die tarief vir n hermerk word jaarliks deur die Tesourie, op aanbeveling van die Kollege vasgestel.

 

(d)                Die hermerk proses moet volgens die prosedure vir hermerk van eksamenvraestelle hanteer word.

 

 

 

5.6          HERHALING   VAN   ONDERRIGAANBIEDINGE

 

5.6.1          n Student wat n onderrigaanbieding in n semester, anders as die finale semester van die uittreevlak van n onderrigprogram, gedruip het, kan met die toestemming van die Kollege toegelaat word om sodanige onderrigaanbieding te herhaal sonder klasbywoning, met dien verstande dat:

 

(a)           n predikaat van ten minste 40% behaal is;  (Hierdie rel het net betrekking tot studente wat in 2011 en vroer geregistreer het)

 

(b)          onderrigaanbiedinge  wat as voorvereistes vir toelating tot opvolgende onderrigaanbiedinge voorgeskryf word, kan slegs herhaal word as dit moontlik is binne die normale duur van die onderrigprogram.   Sodanige onderrigaanbieding moet geslaag word, voor toelating tot die onderrigaanbieding waarvoor dit as voorvereiste voorgeskryf is;  (Hierdie rel het net betrekking tot studente wat in 2011 en vroer geregistreer het)

 

(c)           kandidate sal nie toegelaat word om onderrigaanbiedinge wat volgens die stelsel van deurlopende evaluering eksamineer word sonder klasbywoning te herhaal nie, dit geld ook vir enige ander vorm van evaluering;  (Hierdie rel het net betrekking tot studente wat in 2011 en vroer geregistreer het)

 

(d)           indien n student n predikaat van 40 - 49% behaal het, word daar  aanbeveel dat die student die toetse en/of enige ander vorm van evaluasie moet afll om n beter predikaat te verkry. (Hierdie rel het net betrekking tot studente wat in 2011 en vroer geregistreer het)

 

5.6.2          n Student wat meer as twee onderrigaanbiedinge per semester druip moet daardie onderrigaanbieding wat gedruip is herhaal met n 80% klasbywoning.  Hy/sy mag slegs die hoeveelheid onderrigaanbiedinge neem wat gelyk is aan die aantal onderrigaanbiedinge vir die opvolgende semester (2012).  n Student wat aan die einde van n finale semester van studie van n onderrigprogram in nie meer as twee onderrigaanbiedinge gedruip het, wat die enigste uitstaande onderrigaanbiedinge is om die onderrigprogram te voltooi, mag met die toestemming van die Kollege die uitstaande onderrigaanbiedinge met klasbywoning herhaal, onderhewig aan die volgende voorwaardes: 

 

(a)           dat dit vereis sal word dat n nuwe semesterpunt verwerf moet word;

 

(b)           dit sal vereis word dat n kandidaat aan sodanige administratiewe relings soos wat die Kollege voorskryf vir die afneem van eksamens, moet voldoen;

 

(c)           vrystelling van klasbywoning sal nie toegestaan word vir onderrigaanbiedinge wat volgens die stelsel van deurlopende evaluering eksamineer word nie;

 

(d)           n student wat nie aan bogenoemde vereistes voldoen nie sal as student van die Kollege uitgesluit word en sal in ooreenstemming met rel 5.5.8 en 5.8.2 om hertoelating moet aansoek doen.

 

 

5.7          VRYSTELLING   VAN   ONDERRIGAANBIEDINGE

 

5.7.1      n Kandidaat kan aansoek doen vir vrystelling van dieselfde of soortgelyke onderrigaanbiedinge indien dit geslaag is ter verwerwing van n kwalifikasie van hierdie Kollege of n ander erkende instansie.

 

5.7.2          Vrystelling van onderrigaanbiedinge geslaag by n ander erkende instansie waar n onderrigprogram nie voltooi is nie, mag deur die Kollege, onderhewig aan die volgende voorwaardes verleen word;

 

(a)           Die duur van bywoning by sodanige ander erkende instansie  moet gelykstaande wees aan ten minste die duur van die onderrigprogram by hierdie Kollege.

 

(b)           Nieteenstaande rel 5.7.2 (a) sal vrystelling vir nie meer as 50% van die totale aantal krediete wat vir n sertifkaat voorgeskryf word, gegee word nie en sal vereis word dat n kandidaat al die finale vlak onderrigaanbiedinge moet slaag.

 

5.7.3          Vrystelling van onderrigaanbiedinge geslaag by n ander erkende instansie, waar n kandidaat n kwalifikasie verwerf het, kan deur hierdie Kollege verleen word, onderhewig aan die volgende voorwaardes:

 

(a)           Die kwalifikasie wat verwerf is, moet op dieselfde NQF standaard wees as wat deur die Kollege erken word. Dit moet voor die eerste puntevergadering voorgel word sodat die student weer deur hierdie Kollege evalueer kan word.                                                   

 

(b)           n Kandidaat sal nie vrystelling verleen word vir meer as 50% van die totale krediete vir die betrokke sertifikaat nie.

 

(c)           Ten minste 50% van die krediete voorgeskryf vir die sertifikaat wat deur hierdie Kollege aangebied word, moet krediete wees wat nie voorheen geslaag is nie.

 

(d)          n Kandidaat sal nie vrystelling vir finale vlak onderrigaanbiedinge verleen word nie.

 

 

 

5.8          VEREISTES   VIR   AKADEMIESE   VORDERING

 

5.8.1       n Student sal van die Kollege uitgesluit word, indien:

 

(a)           daar nie aan al die vereistes volgens die rels wat vir n onderrigprogram voorgeskryf word, voldoen word nie; of

 

(b)           in die oordeel van die Kollege, op aanbeveling van die Kollegehoof, n student nie bevredigende vordering met sy/haar studies maak nie. n Voltydse student moet die onderrigaanbiedinge van n onderrigjaar binne twee kalenderjare voltooi anders sal hy/sy van die Kollege uitgesluit word.

 

5.8.2      n Student wat van die Kollege uitgesluit was sal alleenlik hertoelating verkry met die goedkeuring van die Kollege en met dien verstande dat hertoelating geweier kan word of sodanige voorwaardes vir hertoelating voorgeskryf kan word soos deur die Kollege bepaal word.

 

5.8.3       n Student wat meer as drie onderrigaanbiedinge per jaar druip moet weer aansoek doen vir koshuisverblyf.

 

 

5.9          BETALING   VAN   KOLLEGEFOOIE

 

5.9.1       Inleiding

 

n Student wat by Grootfontein studeer is verantwoordelik vir die betaling van die voorgeskrewe fooie. Hierdie fooie word deur sekere voorskrifte bepaal. Daar moet ingedagte gehou word dat daar nie van die regulasie van Hoofstuk 23 van die Departementele Finansile Instruksies  (DFI) afgewyk mag word nie.

 

Kollegefooie word jaarliks hersien.  Aangeheg is n uiteensetting van fooie wat betaalbaar is. (Aanhangsel A)  

               

5.9.2           Betaling

 

R200 is betaalbaar wanneer n student se aansoek aanvaar is. Hierdie betaling word deur die Finansile Afdeling van Grootfontein ontvang en in die betrokke registers aangeteken soos deur die Departement se instruksies bepaal word.

 

Wanneer n student by hierdie Kollege registreer moet hy deeglik bewus wees dat die fooie stiptelik betaal moet word.

 

5.9.3       Kollege fooie

 

Die Kollege fooie wat aan die Departement betaal word bestaan uit klasfooie, koshuis verblyf, vervoerkoste en maaltye.  Op die dag wat n eerstejaar student arriveer is die eerste semester se fooi betaalbaar.  Alle fooie vir die semester moet binne die eerste drie weke na die aanvang van n semester betaal word.  Die fooie word by die Finansies kantoor van Grootfontein betaal.

 

5.9.4           Ander fooie

 

Die vordering van n student mag bepaal dat daar van tyd tot tyd aanvullende eksamens, herregistrasie of hermerk van vraestelle nodig mag wees.  Hierdie fooie is vooruitbetaalbaar en geen dienste sal toegelaat word sonder die voorlegging van n kwitansie van die Departement Landbou Boshou en Visserye nie.

 

5.9.5       Studente Vereniging Fooie

 

Voordat n student aan enige sport kan deelneem of op enige toer mag gaan moet daar n fooi aan die Studente Vereniging betaal word.  Hierdie fooi word alleenlik vir die Huiskas, das, veiligheidsskoene  en sweetpak, breekskade, reis en verblyf en sport gebruik.  Hierdie fooi is aan die Departement Landbou Bosbou en Visserye betaalbaar en nadat hierdie fooi betaal is word dit oorbetaal aan die Studente Vereniging.  Die Studente Vereniging is n nie-winsgewende organisasie en die finansile state word op n jaarlikse basis deur n ouditeur nagegaan. 

 

Met alle transaksies word daar fakture uitgereik.  Maandstate van die Studente Vereniging word aan die Staatsrekenmeester verskaf vir kontrole doeleindes.

 

5.9.6       Metode van betaling

 

Fooie kan in kontant by die Finansile afdeling betaal word.  Tjeks of posorders kan aan die Direkteur: Grootfontein uitgemaak word.  Persone wat verkies om elektroniese oorbetalings te doen kan dit in die  Departement Landbou Bosbou en Visserye (Standard Bank) se rekening betaal.

 

5.9.7       Nie-betaling van fooie

 

Indien die Kollegefooie nie op die voorgeskrewe tye betaal is nie, sal n student se registrasie nie goedgekeur word nie en is die student aan een of meer van die volgende maatrels onderhewig:

 

(a)           Uitsluiting van die Kollege of  Koshuis.

 

(b)           Toelating tot toetse of eksamen kan geweier word.

 

(c)           Eksamenuitslae en/of sertifikate sal nie uitgereik word nie alvorens uitstaande fooie ten volle betaal is.

                               

5.9.8           Aanspreeklikheid van die student

 

n Student wat toelating tot die Kollege verkry het, en die registrasievorm as student onderteken het, sal ten volle aanspreeklik wees vir die betaling van die voorgeskrewe fooie in ooreenstemming met die voorgeskrewe voorwaardes en regulasies van Hoofstuk 25 van DFI.

 

Fooie  en  voorwaardes  vir die betaling  daarvan  en ander toepaslike rels en regulasies word  deur die

Departement van Landbou Bosbou en Visserye neergel en is onderhewig aan wysiging sonder vooraf

kennisgewing.

 

5.9.9       Terugbetaling van fooie na staking van studies

 

5.9.9.1    Kennis van onttrekking van die Kollege moet skriftelik aan die Kollegehoof gerig word.  

 

5.9.9.2    Die terugbetaling van fooie, indien enige, sal bereken word met betrekking tot die datum van ontvangs van sodanige kennis.   Indien sodanige kennis nie gegee word nie sal die student vir die betaling van die volle fooie vir n bepaalde semester aanspreeklik wees.

 

5.9.9.3    n Pro rata terugbetaling kan gemaak word indien n student die Kollege binne drie weke (21 dae) na die aanvang van n semester verlaat.

 

5.9.9.4    Fooie sal nie terugbetaalbaar wees na verloop van drie weke (21 dae) na aanvang van n semester, behalwe:

               

(a)           Wanneer n student moet onttrek as gevolg van siekte, soos deur n mediese sertifikaat bevestig of

 

(b)            Wanneer n student sterf, kan n pro rata terugbetaling van klas- en losiesfooie gemaak word.

 

 

6.             KONSULTASIE

               

6.1          Kollegehoof:                         15:00 16:00 (afspraak moet by die Eksamenbeampte gemaak word).

 

6.2          Eksamenbeampte:                 07:30 08:10

                                                                12:00 12:45

                                                                15:30 16:00

 

 

7.             STUDENTE VERVOER 

 

7.1          Net studente wat by hierdie Kollege geregistreer is mag van die Kollege se vervoer gebruik maak.

 

7.2          Studente moet hulle behoorlik gedra en mede passasiers se regte respekteer.

 

7.3          Vertrek tye moet stiptelik nagekom word.

 

7.4          Die gebruik van drank of rook in Kollege voertuie word nie toegelaat nie.

 

7.5          Na voltooiing van n rit moet alle rommel uit die voertuig verwyder word.

 

7.6          Enige student wat skuldig bevind word aan bogenoemde oortredings stel hom-/haarself bloot aan skorsing van die Kollege se vervoer.

 

7.7          Vervoer is alleen beskikbaar vir Kollege aangeleenthede.

 

 

8.             WYSIGING   VAN   RELS

 

8.1          Indien die rels vir die onderrigprogram gewysig word, sal n student wat onder die vorige rels ingeskryf

het, krediete behou vir alle modules wat voor die wysiging van die rels geslaag is, mits so n student die onderrigprogram sonder onderbreking voortsit.

 

8.2          Sodanige student sal egter verplig wees om met die onderrigprogram onder die gewysigde rels voort te

gaan.

 

8.3          Wanneer n onderrigprogram hersien word of gewysig word, sal sodanige verandering in werking tree

vanaf n datum soos deur die Kollege bepaal word.

 

               

Sien aanhangsel  A:       Kollegefooie   2012

 

 

 

 

Goedgekeur deur die Kollege Akademiese Komitee op Januarie 2012

  

 

AANHANGSEL:   A

 

 

 

GROOTFONTEIN   LANDBOUKOLLEGE

KOLLEGEFOOIE   2012

 

Die samestelling van die fooie per semester vir 2012 is as volg:-

 

BESKRYWING

JAAR I

R200 per onderrigaanbieding

 JAAR  II

R200 per onderrigaanbieding

  JAAR III

R200 per onderrigaanbieding

Semester

Semester

Semester

1

2

3

4

5

6

10

10

13

11

11

4

Inwoning

7 497

7 497

7 497

7 497

7 497

7 497

Klasgelde

2 000

2 000

2 400

2 200

2 200

800

Administrasie Fooi Deposito

210

0

0

0

0

0

Vervoer

254

255

254

255

254

255

Studentevereniging

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

Huiskasfooi

250

250

250

250

250

250

Das, sweetpak en veiligheid-skoene

1 500

0

0

0

0

0

Breekskadefooi

150

150

150

150

150

150

Kort Kursusse, Reis en Verblyf

1 578

1 578

2 368

2 368

3 946

3 946

TOTAAL PER SEMESTER

15 039

13 330

14 519

14 320

15 897

14 498

TOTAAL:

R 28 369

R 28 839

R 30 395

SONDER AKKOMMODASIE

7 542

5 833

7 022

6 823

8 400

7 001

TOTAAL:

R 13 375

R 13 845

R 15 401

 

 

Buitengewone eksamens:

 

Spesiale Eksamenfooie                                            R100    per onderrigaanbieding

Herhaal onderigaanbieding                                      R299  per onderrigaanbieding

Herregistrasie van n onderrigaanbieding                R299  per onderrigaanbieding

Hernasien van n vraestel                                        R131  per onderrigaanbieding

Vervanging van studentekaart                                 R60

Vervanging van studente lesingmateriaal                R100 per onderrigaanbieding

Herdruk puntestaat uitslae                                     R60

 

 

Neem asseblief kennis:

 

1.             Klasgelde is gebaseer op huidige voorgeskrewe onderrigaanbieding per semester .

2.             Die voorgeskrewe semesterfooie is binne drie weke aan die begin van elke semester betaalbaar.

3.             Rente word gehef per jaar op gelde wat na die voorgeskrewe datum betaal word. Rente is gekoppel

aan markverwante skommelings soos deur die Mininster van Finansies bepaal word.

 

 

AANHANGSEL:   B

 

 

 

Landboukollege Grootfontein

Rels vir studentetoere

 

  1. Doel

   

Hierdie rels streef daarna om te verseker dat die studente goeie ambassadeurs van die Landboukollege Grootfontein sal wees deur uitstekende studente dissipline tydens toere te verseker. Hierdie rels geld in kombinasie met die normale rels vir studente dissipline.

 

  1. Raamwerk

 

Hierdie rels geld vir alle studentetoere insluitend, maar nie beperk tot:

 

         Akademiese toere

         Akademiese ekskursies

         Praktiese ekskursies

         Boeredae

         Skoue/ekspos

         Veilings

         Sport toernooie

         En enige ander amptelike Kollege aktiwiteite weg van die kampus

 

Dit moet onthou word dat baie van hierdie toere n geleentheid en n voorreg is vir die meeste studente wat hulle nie andersins sou gehad het nie. Studente moet dus die toere gebruik om hulle verwysingsraamwerk te verbreed, ervaring en kennis op te doen, nie slegs in die betrokke vakgebied nie, maar ook in die groter landboubedryf en praktyke. Behoorlike dissipline sal verseker dat alle studente die beste geleentheid kry om die maksimum voordele van die toer te kan ervaar.

 

  1. Kleredrag

 

Studente moet te alle tye gepas geklee wees vir die geleentheid. 

 

         Praktiese toere

Byvoorbeeld Grootvee KI die normale voorgeskrewe klere moet gedra word, soos n oorpak en veiligheidskoene/stewels.

         Begeleide besoeke

Byvoorbeeld besoeke aan n wildspark netjies en smaakvolle klere geskik vir die besoek

         Boeredae, skoue, veilings en ekspos

Verkieslik klere met Grootfontein identifikasie daarop, byvoorbeeld die drag van n spesifieke prodduksie-eenheid.

         Sport toernooie

Amptelike, volledige en skoon Kollegedrag soos sweetpakke, T-hemde en wedstrydklere 

         Amptelike vergaderings

Kollegebaadjie, kraaghemp, das en kakiebroek vir mans en n baadjie, Kollege bloes en kakieromp/broek vir dames

         Aftye op toere

Informeel maar smaakvol

               

Beamptes in beheer van toere moet, voordat die toer begin, die studente inlig oor die toepaslike kleredrag vir daardie spesifieke toer.

 

 

  1. Verblyf

 

Studente moet die meubels, toerusting en bates van die verblyf wat voorsien word met sorg hanteer. Geen vandalisme, misbruik of enige vorm van skade aan die fisiese verblyf (deure, vensters, ens.) en bates (glase, borde, ens.) sal toegelaat word nie. Enige opsetlike of nalatige skade aan eiendom of toerusting moet onmiddelik aan die toerleier rapporteer word.

Die akkomodasie moet te alle tye netjies en skoon gehou word. Rommel moet in asblikke weggegooi word, klere moet netjies weggepak word, beddens moet opgemaak word en badkamers en kombuise moet skoon en higinies gehou word.

 

Elektroniese apparaat soos TVs en musiekspelers moet met die nodge sorg gebruik word om nie die aanvaarbare vlakke van geraas te oorskry nie. In die geval van n braai of sosiale kuier by die verblyf moet die geraas op lae vlakke gehou word. Die regte van ander inwoners moet te alle tye gerespekteer word.

 

Sou drankgebruik toegelaat word, moet dit op die aangewese plekke gebruik word en binne redelike perke.

 

Toerleiers moet die studente inlig oor die verblyf wat bespreek is en die rels wat geld by daardie verblyfplek sowel as die afsnytyd vir musiek en braai.

 

 

  1. Vervoer

 

Waar van amptelike Kollegevervoer gebruik gemaak word moet die volgende in gedagte gehou word:

 

         Geen rokery word toegelaat in die voertuie nie

         Geen drankgebruik word toegelaat in die voertuie nie

         Die beampte in beheer van n toer sal die reg h om te weier dat n student in die voertuig klim indien daar vermoed word dat die student onder die invloed van drank is

         Die bestuurder mag nie gentimideer word of sy/haar aandag mag nie afgetrek word nie aangesien dit mag lei tot n ongeluk

         Geraas in die voertuig moet tot redelike vlakke beperk word

         Geen student mag n Kollegevoertuig bestuur nie

        Die binnekant van voertuie moet skoon gehou word en bottels, blikkies, papiere, plastiese items en alle ander afvalprodukte moet na afloop van elke rit verwyder word en in n vullisblik weggegooi word

         Geen voorwerpe mag uit voertuie gegooi word nie

        Studente mag nie met privaatvervoer op toere gaan nie. Slegs in uitsonderlike gevalle en met vooraf goedkeuring van die toerleier, mag n student met eie vervoer na die basiskamp van die toer ry. Die voertuig moet dan daar parker word en die sleutels aan die teorleier oorhandig word. Die sleutels sal slegs aan die einde van die toer teruggegee word vir die terugrit Kollege of huis toe. 

 

Voor die aanvang van elke toer moet die toerleier die studente inlig oor die vervoerrelings en rels.

 

 

  1. Begeleide toere, lesings en praatjies deur gashere

 

Studente moet te alle tye hulle oordentlik gedra en aandag gee wanneer gassprekers praat tydens lesings, begeleide toere en praatjies. Studente moet respek bewys aan gashere en aanbieders deur hulle n behoorlike geleentheid te gee om hulle boodskap oor te dra. Die lyftaal van die studente moet ook positief wees. Geen pratery, grappies of die luister na musiek of die stuur van teksboodskappe op selfone sal toegelaat word nie. Vrae moet duidelik en beskaafd gevra word en geen onbehoorlike oprmerkings mag gemaak word nie. Studente moet nugter wees tydens alle amptelike aktiwiteite van die toer. 

 

Toerleiers moet die studente voortdurend inlig oor behoorlike gedrag.   

 

 

  1. Wangedrag

 

Enige aksie, nalatigheid, woorde of gedrag wat teenstrydig is met die riglyne wat in die rels uitgestippel word sal beskou word as wangedrag en studente sal onderhewig wees aan onmiddelike dissiplinre aksies tydens die toer of na aankoms op die kampus.

 

 

  1. Korrektiewe maatrels

 

Die toerleier in beheer van die spesifieke toer sal die reg h om die volgende maatrels in te stel na deeglike ondersoek, konsultasie en oorweging van al die omstandighede en bewyse. Slegs as bo redelike twyfel seker is oor die meriete van n maatrel mag dit ingestel word. Hierdie rels moet eerder as n voorkomende maatrel as n strafmaatrel beskou word.

 

a.       Aanmeld vir die toer onder die invloed van drank 

Verbeur die toer word agtergelaat. Die kursus waarvan die toer n deel uitmaak sal as onvoltooid beskou word en moet die volgende jaar herhaal word.

b.       Onder die invloed van drank tydens amptelike aktiwiteite van die toer

Uitgelsuit van die res van die toer en afgelaai by die naaste polisiestasie. Die kursus waarvan die toer n deel uitmaak sal as onvoltooid beskou word en moet die volgende jaar herhaal word.

c.        Disrespekvol teenoor aanbieders, gidse, organiseerders en gashere

Uitgelsuit van die res van die toer en afgelaai by die naaste polisiestasie. Die kursus waarvan die toer n deel uitmaak sal as onvoltooid beskou word en moet die volgende jaar herhaal word.

d.       Minagting van die kleredrag voorskrifte

Nie toegelaat vir daardie deel van die toer/gebeurtenis

e.        Beskadiging aan verblyf

Uitgelsuit van die res van die toer en afgelaai by die naaste polisiestasie. Die kursus waarvan die toer n deel uitmaak sal as onvoltooid beskou word en moet die volgende jaar herhaal word. Herstel/vervangingskoste is die verantwoordleikheid van die student 

f.        Disrespek van enige persoon se regte tydens die toer

Uitgelsuit van die res van die toer en afgelaai by die naaste polisiestasie. Die kursus waarvan die toer n deel uitmaak sal as onvoltooid beskou word en moet die volgende jaar herhaal word.

g.        Rook en/of drink in amptelike vervoer

Uitgelsuit van die res van die toer en afgelaai by die naaste polisiestasie. Die kursus waarvan die toer n deel uitmaak sal as onvoltooid beskou word en moet die volgende jaar herhaal word.

h.       Slordige voertuie, kamers, ens.

Gemeenskapsdiens om alle voertuie, skottelgoed en ander take te verrig vir die res van die toer

 

Sou die oortreding van hierdie rels van n ernstige aard wees, mag n student van alle verdere toere, besoeke, skoue en ekspos uitgesluit word. In meer ernstige gevalle mag n student uit die Kollege geskors word.

 

 

  1. Verantwoordelikheid van die toerleier

 

         Dit is die verantwoordelikheid van die toerleier om die studente in te lig oor die rels vir studentetoere

         Die toerleier moet n program vir die toer voorsien

         Die toerleier moet die studente inlig oor die relevantheid van die toer

        Wanneer studente optree buite die raamwerk van die toer en nadat hulle ingelig is oor die rels, kan die toerleier nie aanspreeklik gehou word vir enige besering aan, aksies teen of ongeluk van die student nie

        Die toerleier moet van akkommodasie op dieselfde eindom gebruik   maak tydens die toer om discipline te handhaaf en om beskikbaar te wees in noodgevalle.