GROOTFONTEIN boer steeds VORENTOE!!

Grootfontein is steeds die beste Landboukollege in Suid Afrika ondanks die onlangse negatiewe beriggewing in die sosiale media. Planne is tans op die tafel waarvolgens die kollege sy dienste verder gaan diversifiseer. Terwyl die kollege nou hoofsaaklik op die driejaar diploma (NQF vlak 6) fokus, word voorsien dat die studentegetalle op die kampus gaan verdubbel met die implementering van ‘n addisionele been van opleiding op NQF vlakke 1 – 4.

Om dit alles moontlik te maak word groot opgradering van die kollege se fasiliteite in die vooruitsig gestel waaronder nuwe akkommodasie,  klaskamers, werkswinkels en kafeteria. Die eerste fase van hierdie opgradering behoort reeds vanjaar ‘n aanvang te neem wanneer al die ondergrondse fasiliteite, naamlik die watervoorsieningsnetwerk en rioolstelsel vervang sal word. Die huidige rioolstelsel is reeds ongeveer 70 jaar in gebruik en onderhoud van hierdie stelsel het te duur geword. Die opgradering van die huidige koshuise en studentehuise vyf jaar gelede het ‘n groot verbetering in studente akkommodasie gebring maar die verfwerk aan sommige van hierdie gebou sal ook gedurende 2017 weer aangespreek word. Ander opgraderingsprojekte in die korttermyn sluit onder andere die opgradering van die ontspanningssaal (eksamenlokaal) en die omskepping van die ou weerkundegebou in studente-akkommodasie in.

Sedert die implementering van die driejaar diploma aan die kollege 20 jaar gelede, het studentegetalle gaandeweg van 60 voltydse studente tot die huidige 220 toegeneem. Om te verseker dat die kollege se opleiding doelgerig en relevant bly is ‘n nuwe vaardigheids-gebasseerde kurrikulum in konsultasie met die bedryfsrolspelers ontwikkel en oor die tydperk 2014 tot 2016 ingefaseer. Die uitkoms van hierdie kurrikulum is goedopgeleide boere en adviseurs vir die kleinveegebiede van Suid Afrika. Daar word voordurend gepoog om meer van die vaardighede op ‘n praktiese wyse aan te leer, eerder as die tradisionele teoretiese klaskameropleiding. Danksy die grootte van die plaas is Grootfontein die enigste van die elf Landboukolleges in Suid Afrika waar finale jaar studente die geleentheid kry om self te boer. Gedeeltes van die plaas is aan sewe sogenaamde “miniplase” toegeken waarop groepe van 5 – 12 studente dan vir ‘n jaar lank boer. Die diere vir meeste van hierdie “miniplase” is oorspronklik deur die verskillende telersgenootskappe beskikbaar gestel.

Soos by meeste staatsinstellings is daar sekere uitdagings wat voordurend die hoof gebied moet word, veral as dit by befondsing en beskikbare mannekrag kom. Grootfontein werk onverpoos om die beste moontlike diens te lewer met dit wat tot beskikking is en die kollege bestuur is bewus dat dit moeilik is om alles op ‘n daaglikse basis seepglad te laat verloop. Hierdie is egter aspekte wat by alle landboukolleges van toepassing is en teen hierdie agtergrond is daar tans op hoë vlak samesprekings aan die gang om ‘n sekere mate van outonomiteit aan Landboukolleges te verleen.  In terme hiervan sal Grootfontein, binnekort ‘n bestuursraad, bestaande uit verskillende rolspelers, kry wat die verskillende belangegroepe direkte inspraak in die bestuur van die kollege sal gee.

Voornemende studente kan met ‘n geruste hart by Grootfontein aansoek doen vir gehalte landbou-opleiding. Die kollege beskik oor toegewyde akademiese en nie-akademiese personeel om dit die beste ervaring van hul lewens te maak.